Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij

Dakdekkersbedrijf Edec is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dakdekkersbedrijf Edec B.V., zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18059669, statutair gevestigd te Kaatsheuvel, en kantoorhoudende te 5145 NE Waalwijk aan de Spuiweg 22 n.

Privacy voorop

Wij respecteren de privacy van alle websitebezoekers. De persoonsgegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van onze website. De website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw (bedrijfs-)naam, (bedrijfs-)adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en faxnummer(s).

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Wij zullen periodiek interne audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren. Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien u de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met u afspraken maken. De kosten van een inspectie casu quo audit zijn voor uw rekening. U verplicht zich om ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen.

Doeleinden

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van de dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u:

  • wanneer u contact heeft met ons. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert.
  • voor de uitvoering van een overeenkomst indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij in voorkomend geval uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Geheimhouding

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot een zelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregels.

Aansprakelijkheid

U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door u niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten welke wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van u. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie, verwijdering of dataportabiliteit van uw gegevens. U kunt deze opvragen middels e-mailadres zoals opgenomen onderaan deze cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep interne professionals.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van ons. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van een opdracht tot dienstverlening verklaart u in het bezit te zijn van, bekend te zijn met, en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Deel uw mening met ons

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres: info@edecdakdekkersbedrijf.nl

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.